Poliklinika Tehelná

Oznamy

OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ VEREJNEJ SÚŤAŽE

Predaj budovy polikliniky na Tehelnej ulici s príslušenstvom a pozemkami

 

Podľa bodu 9.3 Výzvy na predloženie ponuky Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže uvedené v tejto výzve, súťaž zrušiť alebo nevybrať žiadnu z predložených ponúk, pričom o zmene alebo zrušení súťaže bude bezodkladne informovať všetkých uchádzačov, ktorí sa prihlásili do súťaže, resp. ktorí predložili ponuky do súťaže, v závislosti od toho, kedy dôjde k zmene. Všetky zmeny, týkajúce sa tejto súťaže budú bezodkladne zverejnené Vyhlasovateľom na webovej adrese: http://poliklinikatehelna.sk/

 

Vyhlasovateľ verejnej súťaže Poliklinika Tehelná, a.s., Tehelná 26, 831 03 Bratislava – mestská časť Nové Mesto (ďalej len „Vyhlasovateľ”) realizovanej formou ponukového konania v kombinácii s následnou elektronickou aukciou na predmet zákazky „Predaj budovy polikliniky na Tehelnej ulici s príslušenstvom a pozemkami”, ktorá bola zverejnená na webovom sídle Vyhlasovateľa http://poliklinikatehelna.sk/ dňa 01.07.2022 Vám v súlade s bodom 9.3 Výzvy na predloženie ponuky

oznamuje zrušenie verejnej súťaže na predmet zákazky „Predaj budovy polikliniky na Tehelnej ulici s príslušenstvo a pozemkami“.

 

V súlade s bodom 9.5 Výzvy na predloženie ponuky uchádzač nemá právo si uplatniť u Vyhlasovateľa akékoľvek náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti so zrušením súťaže, zmenou podmienok súťaže uvedených v tejto výzve alebo v závislosti s akýmkoľvek rozhodnutím Vyhlasovateľa.

 

 

OZNÁMENIE O PREDĹŽENÍ LEHOTY NA PREDKLADANIE PONÚK

vo verejnej súťaži realizovanej formou ponukového konania v kombinácii s následnou elektronickou aukciou na predmet

Predaj budovy polikliniky na Tehelnej ulici s príslušenstvom a pozemkami

 

Podľa bodu 9.3 Výzvy na predloženie ponuky (ďalej len „Výzva“) Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže uvedené v tejto výzve, súťaž zrušiť alebo nevybrať žiadnu z predložených ponúk, pričom o zmene alebo zrušení súťaže bude bezodkladne informovať všetkých uchádzačov, ktorí sa prihlásili do súťaže, resp. ktorí predložili ponuky do súťaže, v závislosti od toho, kedy dôjde k zmene. Všetky zmeny, týkajúce sa tejto súťaže budú bezodkladne zverejnené Vyhlasovateľom na webovej adrese: http://poliklinikatehelna.sk/

 

Vyhlasovateľ verejnej súťaže Poliklinika Tehelná, a.s., Tehelná 26, 831 03 Bratislava – mestská časť Nové Mesto (ďalej len „Vyhlasovateľ”) vyhlásil verejnú súťaž realizovanú formou ponukového konania v kombinácii s následnou elektronickou aukciou na predmet zákazky „Predaj budovy polikliniky na Tehelnej ulici s príslušenstvom a pozemkami”, ktorá bola zverejnená na webovom sídle Vyhlasovateľa http://poliklinikatehelna.sk/ dňa 01.07.2022.

Vyhlasovateľ  v súlade s bodom 9.3 Výzvy na predloženie ponuky

oznamuje predĺženie lehoty na predkladanie ponúk vo verejnej súťaži na predmet zákazky „Predaj budovy polikliniky na Tehelnej ulici s príslušenstvo a pozemkami“ podľa bodu 4.2. Výzvy do 22.11.2022 do 10:00 hod. SEČ, pričom za včasne doručenú ponuku sa považuje ponuka doručená najneskôr do 22.11.2022 do 10:00 hod. SEČ.

 

V nadväznosti na predĺženie lehoty na predkladanie ponúk vo verejnej súťaži Vyhlasovateľ vykonal vo Výzve nasledovné zmeny a to nasledovne:

Nové znenie bodu 3.2. Výzvy znie nasledovne:

„3.2. Potvrdenie peňažného ústavu, ktorý má sídlo alebo pobočku na území Slovenskej republiky o neodvolateľnej vinkulácii finančných prostriedkov vo výške navrhovanej kúpnej ceny v Eur, t.j. ceny pred uskutočnením elektronickej aukcie, za celý predmet kúpy, zriadenej uchádzačom v prospech vyhlasovateľa minimálne na dobu viazanosti ponuky uchádzača, t.j. do 31.05.2023, v ktorej sa Vinkulujúca banka neodvolateľne zaviaže, že Prvú časť Kúpnej ceny uvoľní v prospech peňažného účtu Predávajúceho v lehote do päť (5) dní odo dňa kedy bude Vinkulujúcej banke ktoroukoľvek zo Zmluvných strán predložený originál kúpnej zmluvy, alebo úradne osvedčená kópia tejto kúpnej zmluvy, ktorá je Prílohou č. 4 tejto výzvy, podpísaná oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ktorých pravosť podpisov bude úradne osvedčená (podrobnosti o podmienkach bankovej vinkulácie sú upravené v článku II. bod 2.3 kúpnej zmluvy, ktorá je Prílohou č. 4 tejto výzvy). Doba vinkulácie peňažných prostriedkov v banke nesmie byť kratšia ako doba viazanosti ponuky uchádzača, t.j. do 31.05.2023, s podmienkou skoršieho zrušenia vinkulácie len so súhlasom vyhlasovateľa v prípade, ak s uchádzačom nebude uzatvorená kúpna zmluva, resp. ponuka uchádzača bude vyhodnotená ako neúspešná, alebo súťaž bude zrušená zo strany vyhlasovateľa.“

 

Nové znenie bodu 4.2. Výzvy znie nasledovne:

„4.2. Ponuky sa predkladajú v lehote na predkladanie ponúk. Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 22.11.2022 do 10:00 hod. SEČ, pričom za včas doručenú ponuku sa považuje ponuka doručená najneskôr do 22.11.2022 do 10:00 hod. SEČ.“

Nové znenie bodu 4.3 Výzvy znie nasledovne:

„4.3. Uchádzač je svojou ponukou viazaný do 31.05.2023.“

V bode 5.3. Výzvy Vyhlasovateľ dopĺňa nasledovné termíny obhliadky:

20.09.2022 v čase od 09:00 hod. do 13:00 hod.

27.09.2022 v čase od 09:00 hod. do 13:00 hod.

04.10.2022 v čase od 09:00 hod. do 13:00 hod.

11.10.2022 v čase od 09:00 hod. do 13:00 hod.

18.10.2022 v čase od 09:00 hod. do 13:00 hod.

25.10.2022 v čase od 09:00 hod. do 13:00 hod.

08.11.2022 v čase od 09:00 hod. do 13:00 hod.

15.11.2022 v čase od 09:00 hod. do 13:00 hod.

Vyhlasovateľ oznamuje, že na webovom sídle http://www.poliklinikatehelna.sk zverejní aktualizované znenie Výzvy a Kúpnej zmluvy pre fyzickú osobu a Kúpnej zmluvy pre právnickú osobu a to vo forme sledovanie zmien ako aj čistopisov.

 V Bratislave dňa 14.09.2022

 

 

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNEJ SÚŤAŽE REALIZOVANEJ FORMOU PONUKOVÉHO
KONANIA V KOMBINÁCII S NÁSLEDNOU ELEKTRONICKOU AUKCIOU

Vyhlasovateľ:
Poliklinika Tehelná, a.s.
Tehelná 26, 831 03 Bratislava – mestská časť Nové Mesto

oznamuje verejnosti, že vyhlasuje verejnú súťaž realizovanú formou ponukového konania v kombinácii s následnou elektronickou aukciou, s cieľom uzatvoriť kúpnu zmluvu na predaj budovy polikliniky na Tehelnej ulici s príslušenstvom a pozemkami vo vlastníctve spoločnosti Poliklinika Tehelná, a.s. pod názvom:


„Predaj budovy polikliniky na Tehelnej ulici s príslušenstvom a pozemkami“


Lehota na predkladanie ponúk bola vyhlasovateľom stanovená do 20.09.2022 do 10:00 hod. SEČ.


Kontaktné údaje vyhlasovateľa:
Telefón: +421 908 724 526, E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Dokumenty:

Vyzva_na_predlozenie_ponuky_vo_verejnej_sutazi

Kupna_zmluva_pravnicka_osoba

Kupna_zmluva_fyzicka_osoba

Vyzva_na_predlozenie_ponuky_vo_verejnej_sutazi_verzia_14092022_SZ

Vyzva_na_predlozenie_ponuky_vo_verejnej_sutazi_verzia_14092022_cistopis

Kupna_zmluva_pravnicka_osoba_verzia_14092022_SZ

Kupna_zmluva_pravnicka_osoba_verzia_14092022_cistopis

Kupna_zmluva_fyzicka_osoba_verzia_14092022_SZ

Kupna_zmluva_fyzicka_osoba_verzia_14092022_cistopis

Prenájom ambulancií, kancelárií a obchodných priestorov

Poliklinika Tehelná, a.s. ponúka na prenájom ambulancie v budove polikliniky na Tehelnej ul. č. 26
od 15 m2. Cenu za prenájom ambulancie tvorí cena za nájom vo výške 5,54 EUR/m2/mesiac vrátane DPH a cena za energie, ostatnú réžiu a služby, ktorej výšku je možné v prípade vážneho záujmu dohodnúť s vedením spoločnosti.

Možný je i prenájom celého krídla ( chodby ) od 320m2 do 1200 m2.

Poliklinika Tehelná, a.s. ponúka na prenájom aj kancelárske a obchodné priestory v budove polikliniky na Tehelnej ul. č. 26 od 15 m2.

Medicínske činnosti majú prednosť.

Zverejnenie reklamy

Na tejto stránke si môžu nájomníci polikliniky nechať uverejniť reklamu.