Povinné zverejňovanie

Povinné zverejňovanie zmlúv od 1.1.2011

Nadobudnutím účinnosti zákona č. 546/2010 Z. z. sa spoločnosť Poliklinika Tehelná, a. s. stala tzv. povinnou osobou v zmysle ustanovenia § 2 ods. 3 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Avšak ako povinná osoba vo všeobecnosti uzatvára predovšetkým zmluvy, ktoré nie sú povinne zverejňovanými zmluvami. Z tohto dôvodu na svojej internetovej stránke Poliklinika Tehelná, a.s. zverejňuje len tie zmluvy, ktoré spĺňajú náležitosti povinne zverejňovanej zmluvy v zmysle zákona. V tejto sekcii sú zverejnené aj objednávky tovarov a služieb a faktúry za tovary a služby s výnimkou tých, ktoré sú ustanovené Nariadením vlády SR z 30. marca 2011.

 

Povinné zverejňovanie zmlúv od 1.1.2012

Spoločnosť Poliklinika Tehelná, a.s. je povinnou osobou v zmysle §2 ods. 3 zák. č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon“), a to z dôvodu, že bola založená právnickou osobou zriadenou zákonom, ktorou je FNM SR. V zmysle §5a ods. 2 Zákona č. 382/2011 je „povinne zverejňovaná zmluva je aj písomná zmluva, ktorú uzaviera povinná osoba podľa § 2 ods. 3, v ktorej má štát alebo povinná osoba podľa § 2 ods. 1 a 2 výlučnú účasť alebo v ktorej majú štát a povinná osoba podľa § 2 ods. 1 a 2 spoločne výlučnú účasť alebo v ktorej majú štát a viaceré povinné osoby podľa § 2 ods. 1 a 2 spoločne výlučnú účasť a ktorá sa týka nakladania s jej majetkom; to neplatí, ak je zmluva uzatvorená v bežnom obchodnom styku v rozsahu predmetu podnikania alebo činnosti zapísanej v obchodnom registri alebo v inej úradnej evidencii“. V zmysle vyššie citovaného ustanovenia Zákona je Poliklinika Tehelná, a.s. povinná zverejňovať všetky zmluvy, ktoré uzatvorí (resp. uzatvorila po 01.01.2012), okrem zmlúv uzatvorených v bežnom obchodnom styku v rozsahu predmetu podnikania spoločnosti zapísanej v obchodnom registri. Povinne zverejňované zmluvy zverejňuje Poliklinika Tehelná, a.s. v Centrálnom registri zmlúv. Namiesto zmlúv uzatvorených v bežnom obchodnom styku v rozsahu predmetu podnikania spoločnosti sa zverejňuje informácia o uzatvorení takejto zmluvy v Centrálnom registri zmlúv.